Wat is de Wet langdurige zorg?

Vragen en antwoorden over de Wet langdurige zorg (Wlz)

Wat is de Wet langdurige zorg? Hoe kom je eraan? Waarom zou je dat willen? Of waarom niet? Hieronder staan allerlei vragen en antwoorden over de Wet langdurige zorg. Deze onderwerpen komen vaak aan bod in gesprekken met mantelzorgers en cliënten over de Wlz. Tijdens die gesprekken ga ik in op de persoonlijke situatie van mantelzorgers en cliënten. Onderstaande informatie geeft een algemeen beeld en is een goede start om wegwijs te raken in de wereld van de langdurige zorg.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor

 • kwetsbare ouderen,
 • mensen met een handicap en
 • mensen met een psychische aandoening.

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die:

 • blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben vanwege een aandoening of beperking of
 • permanent toezicht nodig hebben vanwege een aandoening of beperking, omdat zij niet in staat zijn om zelf op relevante momenten adequaat hulp in te roepen. Toezicht voorkomt dan ook escalatie, ernstig nadeel of een onveilige situatie voor de zorgvrager.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of je er recht op hebt. Je vraagt daarom toegang tot zorg uit de Wlz aan bij het CIZ. Na een positief besluit van het CIZ ontvang je een Wlz-indicatie. Daarin staat op welke zorg je recht hebt. Een Wlz-indicatie is blijvend. Op de website van het CIZ kun je een Wlz-check doen.
Meer informatie over het aanvragen van een Wlz-indicatie en Wlz-check: www.ciz.nl.

Deze zorg en ondersteuning valt onder de Wet langdurige zorg:

 • Verblijf met zorg in een zorginstelling of zorg thuis
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Dagbesteding (inclusief vervoer)
 • Begeleiding individueel
 • Huishoudelijke hulp
 • Logeeropvang
 • Behandeling
 • Hulpmiddelen
 • Bepaalde kosten die een pgb-wooninitiatief in rekening brengt
 • Bepaalde medische behandelingen

 

Als er geen Wlz-indicatie is, kunnen delen van deze zorg ook onder andere wetten vallen. De Wet langdurige zorg gaat voor op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, via gemeente) en de Zorgverzekeringswet (via zorgverzekeraar). Krijg je al zorg uit deze wetten en komt er een Wlz-indicatie? Dan kan een deel of alles overgaan naar de Wlz. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of respijtzorg die je vanuit de Wmo krijgt. Of persoonlijke verzorging en verpleging die je vanuit de Zorgverzekeringswet krijgt.

Je betaalt een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz. Het CAK stelt de hoogte vast en int de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is onder meer afhankelijk van:

 • inkomen en vermogen 2 jaar geleden
 • leeftijd
 • samenstelling huishouden
 • welke zorg je waar krijgt (thuis of in een zorginstelling)

Meer informatie en proefberekening maken: www.hetcak.nl.

Bij zorg in natura ontvang je zorg van een zorgverlener die een overeenkomst heeft met het zorgkantoor. Je krijgt de zorg en de factuur gaat naar het zorgkantoor. Er zijn verschillende vormen waarop je zorg in natura kunt krijgen. Dit zijn leveringsvormen. Het zijn:

 • Zorg in een instelling: dit is zorg in natura met zorg en verblijf in een zorginstelling.
 • Volledig pakket thuis (vpt): Je krijgt thuis alle zorg die een zorginstelling ook binnen een zorginstelling levert. Je krijgt dan alle zorg van één zorgaanbieder.
 • Modulair pakket thuis (mpt): Je krijgt thuis een deel van de zorg die een zorginstelling binnen kan leveren. Dit kun je combineren met zorg uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg in natura in de regio Zuidoost-Brabant: www.zorgatlaswlz.nl 

 • Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee je zelf zorg kunt inkopen.
 • Je kiest zelf bij zie je zorg inkoopt. Dat kan formele zorg of informele zorg zijn. Een informele zorgverlener kan een partner, familielid of kennis zijn.
 • Je sluit zelf overeenkomsten af en doet de administratie (of laat dat iemand in je omgeving doen).
 • Het budget komt op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt je zorgverleners uit op basis van facturen en volgens afspraken in de zorgovereenkomst.
 • Zorg die je met een pgb kunt inkopen:
   • persoonlijke verzorging,
   • verpleging,
   • begeleiding individueel,
   • begeleiding groep,
   • vervoer van en naar de dagbesteding,
   • huishoudelijke hulp
   • logeeropvang.
 • Een pgb kun je combineren met een modulair pakket thuis (zorg in natura).

Meer informatie op de website van Per Saldo: www.pgb.nl.

Zorgkantoren voeren de Wet langdurige zorg uit. Zij sluiten overeenkomsten met zorgaanbieders. Ook beoordelen ze pgb-aanvragen van mensen die liever zelf zorg willen inkopen. Ze geven informatie over de Wlz.

Meer informatie over het CZ-zorgkantoor (o.a. regio Zuidoost-Brabant): www.cz-zorgkantoor.nl

 • Je hoeft niet telkens opnieuw aan te geven dat je zorg of ondersteuning nodig hebt. Een Wlz-indicatie is blijvend.
 • Je kunt op een wachtlijst komen van een zorginstelling en kunt in een zorginstelling gaan wonen. Dat hoeft natuurlijk niet; thuis zorg krijgen is ook mogelijk met een Wlz-indicatie. 
 • Eigen bijdrage kan hoger zijn dan de eigen bijdrage voor hulp vanuit de Wmo. Voor thuiszorg vanuit de Zorgverzekeringswet hoef je zelfs geen eigen bijdrage te betalen. Een Wlz-indicatie is blijvend, de eigen bijdrage daarom ook.
 • Soms is er in de Wlz minder zorg mogelijk dan de zorg die je al krijgt via de Zorgverzekeringswet en de Wmo samen. Bij de Wlz is er een maximum aantal uren (bedrag) dat je voor zorg kunt inzetten. Bij de Zorgverzekeringswet niet. Het is dan ook goed vooraf na te denken over de gevolgen.

Meer weten over de Wlz of andere zorg?

Zorgregelhulp | Mantelzorgmakelaar in Zuidoost-Brabant

Ga naar de inhoud