Privacy

Privacyverklaring Zorgregelhulp

Zorgregelhulp vindt je privacy belangrijk. Ik behandel je persoonsgegevens dan ook vertrouwelijk en verwerk ze volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Zorgregelhulp verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummers, e-mailadres
 • Burgerservicenummer (bsn)
 • Gegevens zorgverzekering

Ben je mantelzorger? Dan verwerk ik ook de persoonsgegevens van degene voor wie je zorgt. Je hebt hiervoor toestemming van deze persoon om mij de gegevens te verstrekken. Ik vraag je ook naar je relatie tot deze persoon en het ziektebeeld. Als het voor het verlenen van mijn diensten nodig is, vraag ik je om het bsn en de gegevens van de zorgverzekering van degene die zorg ontvangt.

Naast gewone gegevens verwerk ik ook bijzondere persoonsgegevens en gegevens van gevoelige aard. Het gaat om:

 • Gegevens over de zorgsituatie
 • Gegevens over je gezondheid
 • Financiële gegevens
 • Medische gegevens

Verkrijgen gegevens

Zorgregelhulp verkrijgt je gegevens op volgende wijze:

 • Je geeft de gegevens zelf aan Zorgregelhulp.
 • Zorgregelhulp krijgt ze van andere instanties of zorgverleners.
 • Je hebt contactgegevens ingevuld op de website.
 • Zorgregelhulp heeft openbare bronnen geraadpleegd.

Doelen van gegevensverwerking

Zorgregelhulp verwerkt persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag. Relevante wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke verplichting. De hierboven genoemde persoonsgegevens of een deel daarvan gebruik ik voor de volgende doelen:

 • Aanvraag CIZ-(her)indicatie
 • Aanvraag (her)indicatie Zorgverzekeringswet
 • Aanvraag pgb
 • Aanvraag professionele zorg
 • Aanvraag hulpmiddelen
 • Aanvraag voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Aanvraag voorziening Jeugdwet
 • Aanvraag vanwege Participatiewet
 • Contact met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorg- en dienstverleners, gemeente, SVB, CAK of andere instanties binnen het kader van de opdracht.

Bijzondere persoonsgegevens gebruik ik nooit voor marketingdoeleinden.


Heb je je aangemeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief? Dan gebruik ik de gegevens om je de nieuwsbrief te sturen. Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je direct kunt afmelden.

Delen met derden

Zorgregelhulp deelt geen persoonsgegevens met derden. Behalve als:

 • Dat nodig is voor het uitvoeren van afgesproken werkzaamheden.
 • Ik moet voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Bevoegde instanties daarom vragen in verband met het uitvoeren van hun wettelijke taak.

Toestemmingsverklaring

Maak je gebruik van de diensten van Zorgregelhulp? Dan heb ik voor het verder verwerken van algemene en bijzondere persoonsgegevens je toestemming nodig. Daarom zal ik je, in de gevallen waar dit nodig is, vragen om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Als de door jou verstrekte gegevens gaan over degene voor wie je zorgt, dan heb ik ook zijn of haar toestemming nodig. Je ondertekent dan samen de toestemmingsverklaring. Is degene voor wie je zorgt jonger dan zestien jaar? Dan onderteken je zelf de toestemmingsverklaring, mits je wettelijk vertegenwoordiger bent. Besluit je bepaalde gegevens niet te verstrekken? Of wil je geen toestemming geven? Dan kan het gevolg zijn dat ik mijn diensten niet of slechts deels kan verlenen. Ik informeer je hierover.

Bewaartermijn

Zorgregelhulp bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is om doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bewaartermijnen:

 • Contactformulieren (algemene persoonsgegevens): zolang als naar de aard van de werkzaamheden nodig is.
 • Intakeformulieren (algemene en bijzondere persoonsgegevens): één jaar na afronding van de opdracht.
 • Informatie verstrekt aan/correspondentie met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorg- en dienstverleners, gemeente, SVB, CAK, CIZ of andere instanties binnen het kader van de opdracht: één jaar.
 • E-mailcorrespondentie met jou: één jaar na afronding van de opdracht.
 • Algemene gegevens voor mijn bedrijfsadministratie: zeven jaar.

Op verzoek kan de termijn verkort worden en worden de gegevens verwijderd. Verlengen kan ook, als de verwachting er is dat de gegevens voor vervolgopdrachten nodig zijn. Mocht ik zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaar zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan zeven jaar. De termijn van zeven jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Website en cookies

Zorgregelhulp maakt gebruik van statistische cookies op basis van Matomo Analytics en Hotjar. Hiermee houd ik bij hoe bezoekers de website gebruiken en ik maak statistische rapportages. Op deze manier kan de website nog beter worden afgestemd op de wensen van bezoekers.

De website van Zorgregelhulp maakt alleen gebruik van anonieme cookies, dat wil zeggen cookies die niet te herleiden zijn naar een individuele websitebezoeker. Deze cookies mag ik plaatsen zonder toestemming. In je browser kun je cookies verwijderen of uitschakelen.

Beveiliging

Zorgregelhulp beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.

Je rechten

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, op te vragen aan wie ze zijn doorgegeven en feitelijke onjuistheden te corrigeren of te verwijderen. Eerder gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden, kun je intrekken. Verzoeken kun je schriftelijk of per e-mail melden.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Meld dit dan schriftelijk of per e-mail bij Zorgregelhulp. Daarna kun je eventueel een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Zorgregelhulp heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen publiceer ik op deze website.

Contactgegevens

Zorgregelhulp
Steenselseweg 5
5511 AG  Knegsel

Voor het laatst gewijzigd op 2 juli 2021.

Zorgregelhulp | Mantelzorgmakelaar in Zuidoost-Brabant