Begrippen en afkortingen

Uitleg van termen en afkortingen in zorg en welzijn

Wat is de Wmo? Wat doet een zorgkantoor? Wat is een eigen bijdrage? Bekijk de begrippenlijst met een korte uitleg van termen, wetten en afkortingen. En raak beter wegwijs in de wereld van zorg en welzijn.

CAK

Het CAK stelt onder meer de hoogte van de eigen bijdrage vast voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg. Ook int het CAK deze eigen bijdrage.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ beoordeelt het recht op zorg uit de Wet langdurige zorg. Het stelt vast op welke zorg je recht hebt en hoeveel zorg je mag krijgen. Dit heet het stellen van een indicatie.

Eigen bijdrage

Dit is een bedrag dat je zelf betaalt voor zorg die je ontvangt. In de Zorgverzekeringswet is dit vaak een vast bedrag of een percentage. Dit kun je vinden in je polisvoorwaarden. Op de website van het CAK kun je een proefberekening doen voor de hoogte van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg.

Eigen risico

Dit is een drempelbedrag dat iedereen zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De overheid stelt hiervoor een minimum vast. Dat is de verplichte eigen bijdrage. Je kunt zelf kiezen die bedrag te verhogen. Dat deel heet de vrijwillige eigen bijdrage. Pas nadat je het eigen risico hebt betaalt, vergoedt je verzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt niet voor alle zorg uit de basisverzekering. Uitzonderingen zijn onder andere de huisarts, wijkverpleging en zorg voor kinderen tot 18 jaar.

Gebruikelijk hulp

Gebruikelijke hulp is de normale zorg of hulp die je van gezinsleden mag verwachten. Bijvoorbeeld koken, het huishouden doen of gezonde kinderen opvoeden. Deze zorg of hulp krijg je niet vergoed.

Gewaarborgde hulp

Dit is iemand die namens de houder van het persoonsgebonden budget de verantwoordelijkheid draagt over het pgb. De gewaarborgde hulp is verantwoordelijk voor de zorg, de administratie en de financiële afhandeling. In sommige gevallen is een pgb alleen mogelijk als er een gewaarborgde hulp is. De budgethouder mag zelf een gewaarborgde hulp kiezen.

Grondslag

De grondslag voor de Wet langdurige zorg is de gezondheidsproblematiek die recht geeft op langdurige zorg.

Indicatie

Het stellen van een indicatie betekent het vaststellen op welke en hoeveel zorg iemand recht heeft. Een indicatie voor zorg, geeft dan ook recht op zorg.

Jeugdwet

De Jeugdwet regelt de jeugdhulp voor 0- tot 18-jarigen en zorgt voor samenhang tussen zorg en ondersteuning bij werk, inkomen en schulden. Het gaat om zorg voor 0-18 jarigen en hun gezinnen. Wanneer zwaardere zorg nodig is, valt dat echter ook voor de kinderen onder de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. 

 

Mantelzorg

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’ (definitie Sociaal Cultureel Planbureau)

Modulair pakket thuis (mpt)

Je ontvangt zorg thuis een deel van de zorg die je in een zorginstelling kunt krijgen. Je kunt hiervoor kiezen als je thuis kunt wonen en zorg nodig hebt uit de Wet langdurige zorg. Je kunt dit combineren met een persoonsgebonden budget.

Participatiewet

De Participatiewet regelt dat iedereen die kan werken moet kunnen werken. Het gaat om ondersteuning bij werken voor mensen met een beperking vanaf 18 jaar. 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld, waarmee je zelf zorg inkoopt.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank voert allerlei volksverzekeringen en regelingen uit. Bijvoorbeeld de AOW en kinderbijslag. Ook heeft het een belangrijke rol bij het persoonsgebonden budget. In veel gevallen staat het budget op de rekening van de SVB en betaalt de SVB namens de budgethouder de zorgverlener uit.  

Volledig pakket thuis (vpt)

Je ontvangt zorg thuis dezelfde zorg als die je in een zorginstelling kunt krijgen. Je kunt hiervoor kiezen als je thuis kunt wonen en zorg nodig hebt uit de Wet langdurige zorg.

Voorziening

Een voorziening is hulp of ondersteuning die je krijgt vanuit de gemeente. Algemene voorzieningen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Er zijn ook maatwerkvoorzieningen (Wet maatschappelijke ondersteuning) en individuele voorzieningen (Jeugdwet). Daarvoor heb je toestemming nodig van de gemeente.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg regelt zware, intensieve zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat iedereen moet zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Het gaat om ondersteuning bij zelfstandig blijven wonen voor iedereen vanaf 18 jaar.

Zorg in natura (zin)

Bij zorg in natura krijg je zorg, hulp, begeleiding, etc. van een zorginstelling, organisatie of leverancier die daarvoor een overeenkomst heeft met de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Het is de tegenhanger van het persoonsgebonden budget, waarmee je zelf zorg inkoopt.

Zorgkantoor

Een zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg uit in een regio. Het maakt daarbij niet uit waar iemand een zorgverzekering heeft. Een zorgkantoor zorgt ervoor dat iedereen met recht op zorg uit de Wlz, deze zorg kan krijgen.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet regelt dat iedereen die in Nederland woont of werkt recht heeft op medisch noodzakelijke zorg.

Zorgregelhulp | Mantelzorgmakelaar in Zuidoost-Brabant

Skip to content