AOW en partner opgenomen in verpleeghuis

Is een AOW voor alleenstaanden aantrekkelijker dan een AOW voor partners?

Wordt één van beide partners opgenomen in een zorginstelling of in een instelling voor beschermd wonen? Dan gaan jullie gescheiden van elkaar wonen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) informeert over de gevolgen daarvan. Je krijgt dan ook de mogelijkheid te kiezen voor een AOW voor alleenstaanden. Daarmee krijgen jullie samen een hogere uitkering. Is dat aantrekkelijk? Het lijkt er op het eerste gezicht wel op. Er zijn echter ook wat haken en ogen en het is verstandig om daarbij stil te staan. Zo voorkom je dat je voor verrassingen komt te staan en uiteindelijk meer moet gaan betalen.

Wil je weten of het voor jullie situatie verstandig is te kiezen voor een AOW voor alleenstaanden?

In de regio Zuidoost-Brabant help ik je als mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner Wlz met het berekenen van de eigen bijdrage in de verschillende situatie. Daardoor heb je meer informatie over de financiële gevolgen en ben je beter in staat een keuze te maken. 

Voordeel: hogere AOW-uitkering bij AOW voor alleenstaanden

Kies je voor de AOW voor ongehuwden? Dan ontvangen jullie samen een hoger bedrag dan bij de AOW voor gehuwden, geregistreerd partners en samenwonenden. Hieronder kortweg de AOW voor partners.

Alleenstaanden ontvangen 70% van het netto minimumloon. Gehuwden ontvangen 50% van het netto minimumloon. Kiezen jullie voor de AOW voor ongehuwden? Dan ontvangen jullie samen dus 140% van het minimumloon in plaats van 100%.

Overwegingen bij kiezen voor AOW voor alleenstaanden of AOW voor partners

Hoogte eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Een AOW voor alleenstaanden kan leiden tot een hogere eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • De Wet langdurige zorg kent een hoge en lage eigen bijdrage.
 • De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van onder meer het inkomen, vermogen en of er een thuiswonende partner is.
 • Is er een thuiswonende partner, dan betaal je altijd de lage eigen bijdrage. Deze houdt namelijk rekening met de woonlasten van de thuiswonende partner. Kies je echter voor een AOW voor alleenstaanden? Dan heb je voor het berekenen van de eigen bijdrage geen partner. Je betaalt dan de hoge eigen bijdrage. Deze valt bovendien hoger uit, omdat je inkomen hoger is. Reken dan ook met dit hogere inkomen als je een proefberekening maakt op de website van het CAK.   
 • Bij het vaststellen van de eigen bijdrage in de Wlz wordt gekeken naar het inkomen en vermogen 2 jaar geleden. Wijzigt er nu iets, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de eigen bijdrage over 2 jaar.
 • Wijzigt de status naar alleenstaand? Dan gaat dat gelijk in voor de berekening van de eigen bijdrage. Je rekent nog wel met het inkomen van 2 jaar geleden. 
 • Is de hoge eigen bijdrage van toepassing? De eerste 4 maanden na je verhuizing naar een zorginstelling betaal je de lage eigen bijdrage. Ongeacht je situatie. 
 • Let op: woon je in een particuliere zorginstelling en betaal je een afzonderlijk bedrag voor wonen? Dan heb je zelf woonlasten. Je betaalt dan altijd de lagere eigen bijdrage. Kies je wel voor een AOW voor alleenstaanden? Dan heb je een hoger inkomen en dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Een AOW voor alleenstaanden kan leiden tot het betalen van de eigen bijdrage in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Krijgt de thuiswonende partner een voorziening vanuit de gemeente? Bijvoorbeeld hulpmiddelen, een woningaanpassing of huishoudelijke hulp? Dan geldt er geen eigen bijdrage als de partner in een zorginstelling verblijft en daar een eigen bijdrage voor de Wlz betaalt. Bij een AOW voor alleenstaanden, is er wel een eigen bijdrage voor een voorziening vanuit de gemeente verschuldigd. Je wordt dan als alleenstaande gezien.

Hoogte zorgtoeslag

Een hogere AOW kan gevolgen hebben voor de hoogte van een eventuele zorgtoeslag. Voor de zorgtoeslag blijven jullie elkaars partners. Dit betekent dat beide inkomens meetellen voor de zorgtoeslag.

Hoogte huurtoeslag

Een hogere AOW kan voor de thuiswonende partner gevolgen hebben voor de hoogte van een eventuele huurtoeslag. Wie gescheiden woont, is voor de huurtoeslag geen partner. Dan telt alleen het inkomen van de thuiswonende partner mee voor de huurtoeslag. Denk aan het aanvragen van een eventuele huurtoeslag.

Meer belasting

Voor de Belastingdienst blijven jullie partners. Het gezamenlijke inkomen stijgt door de hogere uitkering. Jullie betalen dan vrijwel altijd meer belasting.

Pensioen

Is er een aanvullend pensioen? Mogelijk heeft het kiezen voor een AOW voor alleenstaanden hiervoor gevolgen.

Overlijdensuitkering AOW

Bij overlijden ontvangt de overlevende partner bij een AOW voor ongehuwden geen (eenmalige) overlijdensuitkering AOW.

Andere uitkeringen, toeslagen en verzekeringen

Zijn er andere uitkeringen, toeslagen en verzekeringen? En overwegen jullie de AOW voor alleenstaanden? Controleer dan of er gevolgen zijn.

Tot slot

 • Je mag de keuze voor de AOW voor alleenstaanden éénmalig terugdraaien. Dan krijgen jullie weer de AOW voor partners. Uitleg hierover staat op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
 • Zijn jullie gehuwd? Met de keuze voor een AOW voor alleenstaanden blijft dat zo.
 • Er is een belastingvoordeel vanwege de registratie als duurzaam gescheiden levend. Dit is de alleenstaande ouderenkorting. Deze is er voor beide partners. Dit staat los van de AOW voor alleenstaanden. Het feit dat er recht is om de AOW voor alleenstaanden aan te vragen, is genoeg. 
 • In dit overzicht staat algemene informatie. Het kan je helpen bij het krijgen van meer inzicht. Raadpleeg je financieel adviseur als je de financiële gevolgen voor jullie persoonlijke situatie in beeld wil laten brengen. 

Raadpleeg deze websites voor meer informatie over de AOW voor alleenstaanden

Wat betekent kiezen voor een AOW voor alleenstaanden voor jullie?

Voor informatie over je persoonlijke situatie kun je ook bij mij terecht. Als mantelzorgmakelaar of cliëntondersteuner help ik je in Zuidoost-Brabant graag bij het berekenen van eigen bijdrages in verschillende situaties.

Heb je vragen over je eigen situatie?

Zorgregelhulp | Mantelzorgmakelaar in Zuidoost-Brabant

Ga naar de inhoud